issimo home

İlimizin tanınmış firmalarından İssimo Home’da, tüm dünyada satış rekorları kıran Rhonda Byrne´a ait “Secret” yani “Sır” adlı kitabın ve içerdiği “Çekim Yasası” felsefesinin tanıtımını gerçekleştirmek üzere bir toplantı gerçekleştirildi.

Ser­ver­ga­zi Li­se­si Öğ­ret­men­le­rin­den Emrah Eker ta­ra­fın­dan, ki­ta­bın ta­nı­tım filmi eş­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­len an­la­tı­ya, Ba­şa­rı Teks­til İssimo Home yö­ne­ti­ci­le­ri ve ça­lı­şan­la­rı ka­tıl­dı. Aynı za­man­da BASİAD Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rü­ten Firma Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı İsmail Yıl­maz, iş­let­me­de zaman zaman bu tür kül­tü­rel, sa­nat­sal ve bi­lim­sel içe­rik­li et­kin­lik­ler yap­ma­ya özen gös­ter­dik­le­ri­ni söy­le­di. Bu çer­çe­ve­de­ki ça­lış­ma­la­rın, tüm mesai ar­ka­daş­la­rı­na önem­li ya­rar­lar sağ­la­dı­ğı­na inan­dı­ğı­nı ifade eden Yıl­maz, eği­tim­sel fa­ali­yet­le­rin bun­dan sonra da ar­ta­rak sü­re­ce­ği­ni kay­det­ti. Ta­rih­sel sü­reç­te özen­le giz­len­miş ve so­nuç­ta kay­bol­muş bir sır­rın asır­lar sonra tüm top­lum­sal kat­man­la­ra açık­lan­ma­sı bil­gi­si­ni içe­ren kitap, te­mel­de olum­lu dü­şün­ce­nin öne­mi­ne vurgu ya­pı­yor. Uz­man­la­rın açık­la­ma­la­rı­na göre “Sır” çekim gücü ya­sa­sın­dan olu­şu­yor. Se­mi­ne­ri veren Emrah Eker, ko­nuy­la il­gi­li ola­rak şun­la­rı söy­le­di: “Ha­ya­tı­nı­za giren her şeyi ya­şa­mı­nız­la siz be­lir­li­yor­su­nuz ve zih­ni­niz­de sak­la­dı­ğı­nız yan­sı­ma­la­rın et­ki­si ile bun­la­rı ken­di­ni­ze çe­ki­yor­su­nuz. En çok dü­şün­dü­ğü­nüz ki­şi­ye dö­nü­şü­yor­su­nuz ve aynı za­man­da en çok dü­şün­dü­ğü­nüz şey olu­yor­su­nuz.”

Issimo Home Jessica Beyaz Masa Örtüsü Issimo Home Pretty Naturel Keten Masa Örtüsü issimo massimo kahve nevresim issimo massimo nevresim

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s